Overige

Rouwprotocol
Sterfgeval
Een van de meest trieste gebeurtenissen die een club kan overkomen is het overlijden van een nauw betrokken
persoon binnen of rondom de club. Voetbal komt dan even op de tweede plaats, er moet vooral tijd en ruimte zijn
voor verdriet.
Toch moeten ook bij een moeilijke aangelegenheid als deze enkele zaken goed worden geregeld. In alle gevallen
wordt getracht om tot een voor alle partijen zo aanvaardbaar mogelijke situatie te komen. Dat staat voorop. En
ieder geval is anders; één oplossing voor alle gevallen is er dus niet.
Competitie
Indien een bestuurslid of erelid overlijdt, heeft de vereniging recht op uitstel van alle teams. Bij een
overlijdensgeval van een speler, trainer, leider, verzorger of vaste assistent-scheidsrechter van een specifiek
team, heeft alleen de desbetreffende ploeg recht op uitstel. In beginsel bestaat recht op uitstel alleen indien de
begrafenis/crematie op of na de speeldag plaatsvindt. Maar ook hier geldt dat de KNVB in bijzondere gevallen
van deze lijn kan afwijken.
Indien het sterfgeval in het weekend plaatsvindt, dient de vereniging contact op te nemen met de medewerker
organisatie competitie. Deze zal de betrokken club van de beslissing op de hoogte stellen en afspraken maken
omtrent de berichtgeving naar buiten.
De KNVB pleegt met veel inlevingsvermogen overleg met de vereniging om tot een aanvaardbare oplossing te
komen. Indien een vereniging echter zonder overleg besluit tot het uitstellen van één of meer wedstrijden, dan zal
de KNVB verklaringen opvragen en bestuderen. Aangifte bij de tuchtcommissie zou dan een gevolg kunnen zijn.
Inleiding
Het protocol treedt na vaststelling in het bestuur van voetbalvereniging V.V.SIOS in werking. Het protocol
wordt gepubliceerd op de website van de vereniging en ligt voor eenieder ter inzage bij het secretariaat.
Het protocol heeft betrekking op het overlijden van bestuursleden, (ere)leden, leden van verdiensten, familieleden
van de leden en sponsoren.
Het protocol heeft tot doel een basis te bieden voor de snelle besluitvorming en communicatie in emotionele
omstandigheden. Het handelen van het bestuur staat omschreven in de procedure, gevolgd door een uitwerking
c.q. praktische invulling.
Procedure
Krijgt een van de bestuursleden bericht van overlijden van een bestuurslid, ere(lid), een familielid van een van de
leden, een oud-lid met bijzondere verdiensten voor voetbalvereniging V.V.SIOS, een niet-lid die wel actief is
binnen voetbalvereniging V.V. SIOS, een sponsor, of verneemt men op een andere wijze van het overlijden van
een van bovengenoemde personen, dan neemt men direct contact op met de voorzitter.
De voorzitter informeert de andere leden van het bestuur, waarna het bestuur voor zover mogelijk gezamenlijk
besluit op welke wijze, handelend volgens het protocol, de vereniging hierop zal reageren.
Bij het overlijden van een bestuurslid, een (ere)lid en een lid van verdienste zullen de leden van de vereniging
door middel van informatie op de website en sociale media op de hoogte worden gebracht. Bij het overlijden van
een bestuurslid, leden van verdienste en (ere-)leden bezoekt een delegatie van het bestuur de familie e.e.a. in
overleg.
De secretaris van voetbalvereniging V.V.SIOS, verstuurt aan de familie van betrokkenen een condoleancekaart,
waarop hij namens het bestuur zijn medeleven uitspreekt.
De secretaris van de vereniging treedt, daar waar nodig, onmiddellijk in overleg met de KNVB om uitstel van
wedstrijden te regelen. Als de KNVB toestemming voor uitstel heeft gegeven zal de secretaris in overleg met de
wedstrijdsecretaris de betreffende elftallen, leiders, tegenstanders, scheidsrechters etc. op de hoogte brengen.
Daarnaast zal een bericht op de website worden geplaatst.
In geval van het houden van een minuut stilte ter nagedachtenis van de overledene neemt de wedstrijdsecretaris
contact op met de leider en/of aanvoerder van het elftal/de elftallen en wordt door hem/haar geregeld dat de
leiders/aanvoerders van de tegenstander(s) en de scheidsrechter(s) worden geïnformeerd.
In geval van het overlijden van een bestuurslid, leden van verdienste en (ere-)leden draagt de secretaris/ het
bestuur zorg voor een “In memoriam” op de website.
Protocol
Het rouwprotocol van voetbalvereniging V.V. SIOS wordt uitgevoerd conform onderstaand schema. In
voorkomende gevallen kan worden afgeweken van dit protocol, dit in overleg met het bestuur.
Het rouwprotocol kan alleen dan worden toegepast, indien de vereniging in kennis wordt gesteld van een
overlijden.
Speciale wensen van de familie, zoals bijvoorbeeld het dragen van de kist of een erehaag, wordt in overleg met
het bestuur en het betreffende team besproken. In alle gevallen zal de wens van de nabestaanden worden
gerespecteerd.
Categorie Omschrijving
1. Sponsoren
2. Niet spelende leden, supporter en familielid (ouder, broer, zus) spelende leden
3. Vrijwilligers
4. Spelende leden
5. Ereleden en Leden van verdiensten
6. (voormalig) Bestuursleden
Categorie Jeugdprotocol Seniorenprotocol Actie
1. Vermelding website en sociale media Vermelding website en sociale media Secretaris
Condoleancekaart sturen Condoleancekaart sturen Secretaris
2.
Vermelding website en sociale media Vermelding website en sociale media Secretaris
Condoleancekaart sturen Condoleancekaart sturen Secretaris
Bezoek begrafenis Bezoek begrafenis Bestuurslid*
Rouwband en 1 minuut stilte in overleg met de
familie/ partner
Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
3.
Vermelding website en sociale media Vermelding website en sociale media Secretaris
Condoleancekaart sturen Condoleancekaart sturen Secretaris
Bezoek begrafenis Bezoek begrafenis Bestuurslid*
Rouwband en 1 minuut stilte in overleg met de
familie/ partner
Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
4.
Vermelding website en sociale media Vermelding website en sociale media Secretaris
Condoleancekaart sturen Condoleancekaart sturen Secretaris
Bezoek begrafenis en bloemstuk Bezoek begrafenis en bloemstuk Bestuurslid en Secretaris*
Vlag halfstok op de 1e wedstrijddag Vlag halfstok op de 1
e wedstrijddag Wedstrijdsecretaris
Uitstellen/ annuleren 1
e wedstrijd van het team Uitstellen/ annuleren 1
e wedstrijd van het team Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
Minuut stilte op eerst volgende speeldag Minuut stilte op eerst volgende speeldag Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
Betreffende elftal speelt de 1
e wedstrijd met
rouwband
Betreffende elftal speelt de 1
e wedstrijd met
rouwband
Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
5. n.v.t.
Vermelding website en sociale media Secretaris
Condoleancekaart sturen Secretaris
Bezoek begrafenis en bloemstuk Bestuurslid en Secretaris
Vlag halfstok op de 1e wedstrijddag Wedstrijdsecretaris
Afgelasten alle wedstrijden eerst volgend
weekend in overleg met de familie/ partner
Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
Minuut stilte eerst volgende wedstrijd 1
e elftal Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
1
e elftal speelt met rouwband Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
6. n.v.t.
Vermelding website en sociale media Secretaris
Condoleancekaart sturen Secretaris
Bezoek begrafenis en bloemstuk Bestuurslid en Secretaris
Vlag halfstok op de 1e wedstrijddag Wedstrijdsecretaris
Afgelasten alle wedstrijden eerst volgend
weekend in overleg met de familie/ partner
Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
Minuut stilte eerst volgende wedstrijd 1
e elftal Secretaris/
Wedstrijdsecretaris
1
e elftal speelt met rouwband Secretaris/
Wedstrijdsecretaris