KNVB Update 3

Nu duidelijk is dat de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat, is het tijd om vooruit te kijken, zowel op de korte als lange termijn. In deze nieuwsupdate helpen we je op weg en proberen we antwoord te geven op enkele veel gestelde vragen die bij ons zijn binnengekomen. Ook komen we in deze update kort terug op enkele aankondigingen waarover we je eerder deze week al hebben geïnformeerd:

 • Financiële steunmaatregelen
 • Betalen ledencontributie
 • Inventarisatie competities categorie A en B
 • Onderzoek Mulier Instituut
 • Accommodatiezaken
 • Verenigingsrecht en besluitvormingstrajecten
 • Checklist voor verenigingen
 • Contact en ondersteuning

Financiële steunmaatregelen
De meeste vragen die wij ontvangen vanuit clubs gaan over de financiële gevolgen van de crisis en de wijze waarop clubs ondersteuning kunnen krijgen. We waren dan ook blij om deze week het financiële steunpakket voor het voetbal aan te kondigen, dat tot stand is gekomen met de hulp van onze hoofsponsor ING en de spelers en speelsters van Oranje. Het pakket bestaat uit een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen die in totaal een bedrag van 11 miljoen euro vertegenwoordigen. Dit pakket is bedoeld voor zowel betaald- als amateurvoetbal. Aan de precieze uitwerking van deze regeling wordt nu gewerkt, maar het zal voornamelijk gaan om deels al bekende maatregelen die vanuit de KNVB met de clubs verrekend worden. Als vereniging hoef je hier dus zelf geen actie in te ondernemen.

Naast dit steunpakket hebben we ook andere steunmaatregelen op een rij gezet waar jullie als club (mogelijk) gebruik van kunnen maken. Een opsomming van alle maatregelen en de toepasbaarheid ervan vind je hier.

Betalen ledencontributie
Hoewel de ledencontributie inmiddels binnen is bij veel verenigingen, ervaren sommige verenigingen dat enkele leden zich verzetten tegen het betalen van de contributie. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Eerder riep ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. Voel je dan ook gesteund door de KNVB en de overheid wanneer jij de contributie voor dit seizoen int bij jouw leden. Wijs je leden er in deze tijd op dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook zij – zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden en in de zalen.

Inventarisatie competities categorie A en B
De komende periode staat in het teken van het vormgeven van de competities in categorie A. Ondanks dat er geen promotie/degradatie wordt toegepast, gaan er teams volgend seizoen niet meer uitkomen in deze categorie. Dit kan onder andere ontstaan door een overstap van speeldag, fusie van verenigingen of door een terugtrekking uit de categorie A. Daarnaast bieden we verenigingen de mogelijkheid om een verzoek te doen om komend seizoen op een lager of hoger niveau uit te komen. Het bestuur amateurvoetbal gaat deze verzoeken behandelen en beoordelen of hierdoor de belangen van andere verenigingen geschaad worden.

We willen alle clubs die een verzoek hebben met betrekking tot het speelniveau van een team in de categorie A vragen om dit uiterlijk 1 juni door te geven via contact@knvb.nl Na 1 juni verwachten we snel duidelijkheid te kunnen geven over het opvullen van de opengevallen plaatsen. Voor teams die uitkomen in de categorie B geldt – zoals altijd – een vrije inschrijving. Voor veldvoetbal geldt dat teams zich kunnen inschrijven tussen 1 juni en 17 juni. Voor zaalvoetbal is de inschrijving geopend tussen 11 mei en 1 juni.

Sluitingsdatum onderzoek Mulier Instituut verlengd
Afgelopen vrijdag heb je een mail ontvangen met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek van het Mulier Insituut naar de impact van de coronacrisis op sportverenigingen. De resultaten uit dit onderzoek helpen o.a. de KNVB, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) met het in kaart brengen van de geleden schade door sportverenigingen. Mede op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. Jullie input is dus van groot belang! Deelname aan het onderzoek duurt 15-20 minuten en is mogelijk t/m maandag 13 april.

Accommodatiezaken
Nu de competities niet meer worden hervat zijn er veel verenigingen die het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (eerder) gaan oppakken. Een logische keuze waarbij het uiteraard van belang is dat de aanvullende overheidsmaatregelen en noodverordeningen in acht worden genomen. Doe dit dan ook altijd in overleg met de gemeente, lokaal sportbedrijf en/of veiligheidsregio. Mocht er bij jouw club geen onderhoud op de planning staan, is wel het van belang rekening te houden met de kans op legionellabesmetting. Een paar tips om dit te voorkomen:

 • Voorkom de stilstand van water in een systeem
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden)
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks
 • Spoel direct bij het ‘opnieuw’ in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches goed door om het water te verversen. Het verstandigste is dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden)

Bekijk voor andere vragen over accommodatiezaken de FAQ’s van KNVB, NOC*NSF en/of VSG. Heb je tips of vragen over de specifieke situatie bij jouw club? Mail dan naar accommodatiezaken@knvb.nl.

Verenigingsrecht en besluitvormingstrajecten
Een aantal clubs was van plan in deze periode een formeel besluitvormingstraject te doorlopen, zoals hun statuten dat voorschrijven. In principe is het in strijd met de wet en de statuten om besluiten te nemen via een digitale ALV. Er is echter een uitzondering mogelijk wanneer de omstandigheden ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn’.

Het is daarom verdedigbaar dat in verband met de coronamaatregelen een club soms genoodzaakt is besluitvorming op een digitale manier te laten plaatsvinden. Een club zal bij het organiseren van een digitale ALV wel altijd moeten bedenken of het nemen van die beslissingen echt noodzakelijk is, of dat de beslissingen ook nog even op zich kunnen laten wachten – bijvoorbeeld tot het moment dat de opgelegde maatregelen zijn opgeheven. Bovendien is van belang dat de club voor het overige zoveel mogelijk probeert aan te sluiten bij de statuten/reglementen (oproeping, etc.) én dat de richtlijnen met betrekking tot het digitaal vergaderen worden nageleefd. Dat betekent dat (1) de stemgerechtigden geïdentificeerd moeten kunnen worden, (2) de stemgerechtigden rechtstreeks kennis moeten kunnen nemen van de verhandelingen in de vergadering en (3) dat zij het stemrecht moeten kunnen uitoefenen.

Noodwetgeving digitale vergadering en besluitvorming
De ministerraad heeft vrijdag 3 april jl. ingestemd met een spoedwet waarin digitale besluitvorming en vergaderen voor verenigingen ook wettelijk mogelijk worden gemaakt. Het wetsvoorstel is inmiddels naar de Raad van State gezonden voor advies. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar zodra de wet wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Zodra de wet gepasseerd is, laten we dat zo spoedig mogelijk weten. Klik hier voor het bericht van de Rijksoverheid.

Checklist voor verenigingen; waar moet ik nu aan denken?
Weet je als club niet wat je nu precies moet doen nu het verenigingsleven is stil komen te liggen door het coronavirus? Bekijk dan de handige checklist op de website van NOC*NSF, hierin worden alle aandachtspunten opgesomd die voor jouw vereniging nu van belang zijn.

Contact en ondersteuning
Ik hoop dat je momenteel in goed contact staat met een van onze Verenigingsadviseurs, een collega van KNVB Contact, onze ledenraadsleden of ambassadeurs bij jou in de regio of een van de vele andere KNVB’ers in het land. Naast de KNVB zijn er ook diverse andere organisaties die klaarstaan om jou als vereniging bij te staan in deze periode:

 • Zo kan je voor eerstelijnsadvisering over het coronavirus en gevolgen voor de sport terecht bij de Supportdesk van NOC*NSF. De desk is bereikbaar via sportsupport@nocnsf.nl of via whatsapp: 06-82488768.
 • Voor vragen over de rol van de gemeenten richting sportverenigingen is er de website van de Vereniging Sport en Gemeenten.
 • Voor werkgever gerelateerde sportvragen kan je terecht bij Werkgevers in de Sport (WOS) via 026 – 483 44 50 of info@sportwerkgever.nl.
 • En volg sowieso voor alle nieuwsfeiten over het coronavirus de websites van de KNVB en die van NOC*NSF.

Rest mij eenieder fijne Paasdagen te wensen. De dagen zullen anders verlopen dan andere jaren, maar ik hoop dat iedereen er toch op zijn eigen manier van kan genieten. Voor wie dat niet gaat, wens ik veel sterkte.

Hou je haaks, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en elkaar.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal